ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ณ ห้องปฏิบัติการทางโทรทัศน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *