ประชุมการจัดทำสารคดีชุด ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในใจ 9 ราชมงคล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำสารคดีชุด “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในใจ 9 ราชมงคล” ครั้งที่ 1 เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราชมงคลทั้ง 9 แห่ง รวมทั้งแสดงความสำนึก ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทั้งนี้มีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *