การพิมพ์และเพนท์สีครามจากธรรมชาติบนผ้าไหมและฝ้ายโดยใช้สารข้นจากแป้งหัวบอนดัดแปร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพิมพ์และเพนท์สีครามจากธรรมชาติบนผ้าไหมและฝ้ายโดยใช้สารข้นจากแป้งหัวบอนดัดแปร” โดย วช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดขึ้นนำโดย ผศ.จรูญ คล้ายจ้อย ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ได้สำเร็จลุล่วงในระยะที่1 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ในการอบรมการเพนท์สีคราม  การพิมพ์สีคราม  การพิมพ์สกรีน การย้อมคราม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวแพร่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวทำให้มีผู้สนใจและผู้ประกอบการสินค้าหม้อห้อมเข้าร่วมเป็นจำนวนมากการอบรมสามารถทำให้ผู้ประกอบการสามารถบูรณาการและการประยุกต์สู่การสร้างมูลค่าของสินค้าประเภทหม้อห้อมของจังหวัดแพร่ และในระยะที่2 ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้สนใจเข้าร่วมจนเต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งจะสามารถทำให้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นที่รู้จักในวงกว้างของผู้ประกอบการสินค้าหม้อห้อมอย่างกว้างขวางต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *