ราชมงคลเจ้าภาพประชุม ทปอ. มทร.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มทร.กรุงเทพ เป็นประธาน และในวันเดียวกันได้จัดการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.) โดยมีนายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธาน ซึ่งมีการประชุมในวาระการจัดระเบียบการรับบุคคล เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงกลางร่วมกัน หรือเคลียริ่งเฮาส์ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้บริหาร 9 มทร. ฯลฯ ทั้งนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *