อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายเรื่องแนวคิดและหลักการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ซึ่งผศ.สุใจ พระเจิมกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *