รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ “ระดับดีเด่น”

ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ “ระดับดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 โดยเข้ารับโล่เกียรติคุณจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *