คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงผลงานในโครงการ คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงผลงาน “พลังงานทดแทน ตามโครงการพระราชดำริ” ในโครงการ คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “คุรุราชัน ต้นแบบการพัฒนาครู ” รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ บรรยายเรื่อง “คุรุราชัน พระราชาผู้ทรงเป็นต้นแบบของครูช่างไทย” และการเสวนา”ทิศทางการพัฒนาครูวิชาชีพเพื่อตอบสนองการพัฒนากำลังแรงงานไทย” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงเสด็จ ณ พื้นที่ต่างๆในผืนแผ่นดินไทยด้วยพระองค์เอง ทรงสังเคราะห์ข้อมูลด้วยพระปรีชาสามารถ ทำให้พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยได้ชัดเจน และทรงสอน ทรงชี้แนะ และทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง จึงทรงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ ผู้นำประชาชาวไทย พระคุณลักษณะแห่งความเป็นครูของพระองค์มีครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งความรอบรู้ ความใฝ่รู้ ความใจกว้าง การใช้ภาษาและการสื่อสาร การสอน การค้นคว้าวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม และการพัฒนา ด้วยพระบรมราชานุกูลต่อวงการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูอย่างหาที่สุดมิได้นี้เอง จึงทรงเป็น “ครุราชันย์” ทรงเป็นแบบอย่างของครูและพสกนิกรโดยแท้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *