อบรมหลักสูตร Google Apps for Education

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google Apps for Education จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณจิตตสุภา อุทัยรัตน์ Managing Director and Project Manager Koduzis เพื่อพัฒนาความรู้ในการนำเทคโนโลยีของ Google มาเป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในชีวิตประจำวัน และสอดคล้องกับการเป็น Digital University

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *