สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกิจกรรมนักศึกษาของผู้นำนักศึกษาและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *