ราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน งานราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ภายในงานมีใส่บาตร พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรม และจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ หอประชุดดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *