ราชมงคลพระนคร สัมภาษณ์นักศึกษาทุนการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 ประเภทประพฤติดี กิจกรรมเด่น และขาดแคลนทุนทรัพย์ ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา โดยมีนักศึกษาจาก 9 คณะ เข้ารับการคัดเลือก รวมกว่า 100 คน สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับทุนการศึกษาในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจบริจาคทุนการศึกษา สามารถสอบถามหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เบอร์ 02 665 3777 ต่อ 6053

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *