ราชมงคลพระนคร สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ คว้า 5 รางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์โลกครั้งที่ 45

ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นและจัดนิทรรศการในงาน (45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม–2 เมษายน 2560

รางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย
1.เหรียญทอง :’nHy-fall56′ nano-hydropower for waterfall and canal โดย ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร และทีม
2.เหรียญทอง : The air-conditioner cleaning device alerts for energy saving โดย ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
3.เหรียญเงิน : ‘nSteamBio’ โดย ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร และทีม
4.เหรียญเงิน : Solar cell cleaning warner for the highest efficiency โดย ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และนายภิรมย์สุข สวยสม (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)
5.เหรียญทองแดง : The motorcycle taxi meter โดย อ.อดิศักดิ์ วิริยกรรม และทีม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *