พิธีเปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 และงานเลี้ยงต้อนรับทูตวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าภาพงานร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 พร้อมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9 เพื่อเยาวชนนำไปเป็นแบบอย่าง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 8–10 เมษายน 2560 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร 8 ราชมงคล เปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 โดยจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” ซึ่งภายในมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดบูธถึง 17 บูธ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก สร้างเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทย และสร้างความรัก ความสามัคคี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ในฐานะประธานการจัดงาน 9 ราชมงคล ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 กล่าวว่า ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 8 มทร. ได้แก่ มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน จัดโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2560 ณ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพ การจัดงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) สร้างเครือข่ายนักศึกษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้แก่เยาวชนรวมถึงประชาชนชาวไทย อีกทั้งยังสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มมทร.ทั้ง 9 แห่ง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและชื่อเสียงของมทร.และเป็นการส่งเสริมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและศักยภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย โดยเฉพาะประเด็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านโครงการดังกล่าว ทุกมทร.ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ภายในงานมีการจัดกิจกรรม อาทิ การจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “Sounds of love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” ซึ่งเป็นการจัดงานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการนำเสนอผลงาน Show & Share แนวปฏิบัติที่ดีในการนำวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการบริหารจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษาจาก 9 มทร. รศ.สุภัทรา กล่าว

และในช่วงค่ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเลี้ยงต้อนรับทูตวัฒนธรรม 9 ราชมงคล และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ณ สนามหญ้าหน้าเรือนหมอพร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *