คณะบริหารธุรกิจลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน บ้านถ้ำเสือ

คณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน บ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการตลาดในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านถ้ำเสือผ่านสินค้า ซึ่งสินค้าที่ได้รับการพัฒนาคือ สินค้าประเภทหัตถกรรมแกะสลัก การผลิตกระเป๋าหนัง และสินค้าประเภทอาหาร โดยเน้นการสร้างตราสินค้า รูปแบบ บรรจุภัณฑ์และการทำโฮมสเตย์ เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *