ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ชูการพัฒนาด้านสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ผลักดันงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในวาระของการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน ซึ่งนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ดังนั้นมหาวิทยาลัยตระหนักถึงนโยบายข้างต้น จึงร่วมกับกองทัพบก, Deakin University ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย, IBM บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อเมริกัน และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานภายใต้ชื่อ การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล (ICON SCI) The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges Towards the Digital Society ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

การจัดงานครั้งนี้เพื่อเวทีสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย องค์ความรู้ และระเบียบวิธีวิจัยใหม่ๆ ระหว่างนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศนำไปสู่การต่อยอด ซึ่งปีนี้เน้นผลักดันแนวคิดการพัฒนาด้านสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสังคมอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยก้าวสู่ Digital University

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวต่อว่า งานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่8 ได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยส่งผลงานวิจัยในการนำเสนอถึง 135 เรื่อง ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน, เทคโนโลยีนวัตกรรมและวิศวกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน, การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ,ด้านเศรษฐศาสตร์ พร้อมจัดการบรรยายพิเศษโดย Keynote Speaker จากต่างประเทศ และแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมที่ทันสมัยโดยได้รับการการันตีจากรางวัลระดับโลก อาทิ อุปกรณ์แจ้งเตือนการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อการประหยัดพลังงาน กังหันน้ำขนาดนาโนสำหรับน้ำตกและคลองส่งน้ำ เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากพล.อ.อ ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ผู้สนใจเข้าร่วมงานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 062-685- 9684 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ , 0-2665- 3777 ต่อ 6071 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือลงทะเบียนร่วมการประชุมได้ที่ http://iconsci.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *