ราชมงคลพระนคร นำนศ.วิทันตสาสมาธิ ร่วมเดินธุดงค์ดอยอินทนนท์พร้อมหลวงพ่อวิริยังค์ สาธุชนเรือนหมื่นทั่วประเทศร่วมขบวนสะสมเสบียงบุญ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ นำนักศึกษาครูสมาธิในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 6 (รุ่น 1 มทร.พระนคร) ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 (มทร.พระนคร) ร่วมสอบภาคปฏิบัติเดินธุดงค์ ของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 39 (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2560 โดยมีนักศึกษาวิชาครูสมาธิจากทั่วประเทศ พร้อมด้วยนักศึกษาจากสาขาต่างประเทศ ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ร่วมธุดงค์กว่า 9,000 คน

การสอบปฏิบัติเดินธุดงค์ในครั้งนี้แบ่งฐานการสอบออกเป็นสองฐาน คือ ฐานเทพ สอบธุดงค์และพักแรม ณ วัดเทพเจติยาจารย์ และ ฐานดอย สอบธุดงค์และพักแรม ณ จุดพักแรมสามจุด บนดอยอินทนนท์ โดยนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ ประจำสาขาที่ 176 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมการสอบในฐานเทพเป็นจำนวน 13 คน ตามรอยการเดินธุดงค์ของพระเทพเจติยาจารย์ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยท่านเป็นผู้นำขบวนธุดงค์ ณ ฐานดอยเป็นประจำทุกปี แม้ในปีนี้ที่ท่านอายุถึง 98 ปี แล้วท่านยังได้มาให้กำลังใจแก่นักศึกษาทุกคน ดังนั้น ตลอดการเดินธุดงค์ จึงมีแต่ความอิ่มเอิบบนใบหน้าของนักศึกษาเสมอ แม้จะมีเม็ดเหงื่อพราวหน้าก็ตาม

สำหรับกิจกรรมที่ปฏิบัติในภาคเช้ามีการนั่งสมาธิ ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ และเดินธุดงค์ โดยเส้นทางธุดงค์ของฐานเทพ นักศึกษาจะได้เดินธุดงค์ตามทาง โดยรอบวัดเทพเจติยาจารย์ และที่พักของฐานดอยคืนแรก โดยขณะพักตามจุดต่างๆ นักศึกษาจะร่วมกันสวดมนต์บทสรรเสริญบูชาคุณพระรัตนตรัย หรือการสวดอิติปิโสฯ รับฟังธรรมเทศนา และทำสมาธิแผ่เมตตาแด่สรรพสัตว์ทั้งหลาย และในช่วงเย็นของทุกวันพระอาจารย์หลวงพ่อได้มีเมตตามา เป็นประธานนำทำวัตรเย็นและทำสมาธิ แผ่เมตตาจิต หลังจากนั้นพระอาจารย์หลวงพ่อแสดงธรรมเทศนาแก่คณะนักศึกษาโดยถ่ายทอดสัญญาณมาจากฐานดอย และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นแสดงความความรู้สึก

ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ประธานของคณะนักศึกษาผู้ร่วมสอบวิชาครูสมาธิ ถวายผ้าป่าแด่วัดเทพเจติยาจารย์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาวัดและใช้หนี้สงฆ์ โดยมียอดร่วมทำบุญ ผ้าป่าทั้ง 2 ฐาน เป็นจำนวน 2,534,611 บาท และในพิธีปัจฉิมนิเทศ การสอบธุดงค์ของนักศึกษาวิชาครูสมาธิ รุ่นที่ 39 รองศาสตราจารย์สุภัทรา ยังได้เป็นผู้แทนของนักศึกษาครูสมาธิทั้ง 9,000 คน กล่าวรายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ และกล่าวขอบคุณ ทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อพระอาจารย์หลวงพ่อ ก่อนพระอาจารย์หลวงพ่อ จะให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการสอบภาคปฏิบัติวิชาครูสมาธิ และนำในพิธีจุดเทียนสำเร็จการศึกษา

อนึ่ง สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 มทร.พระนคร เป็นหนึ่งในสาขาของสถาบันที่มุ่งผลิตครูสมาธิ และพัฒนาจิตใจ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก โดยหลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการเปิดสอนหลักสูตรวิชาวิทันตสาสมาธิ และหลักสูตรวิชาญาณสาสมาธิ ทางมหาวิทยาลัยเล็งเปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยเรียนวันจันทร์–พุธ เวลา 16.30–19.30 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 02 665 3777 ต่อ 6624, 6235 หรือ www.cul.offpre.rmutp.ac.th

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                            

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *