คณะบริหารธุรกิจ เปิดตัวโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอ.นิพล แก่นโกมล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เปิดตัวโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ (Work-Integrated Learning (WiL) Curriculum) ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต แขนงวิชาบัญชีการเงิน โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทในเครือ เอส.วี.พี.กรุ๊ป ซึ่งมีเครือข่ายกลุ่มบริษัทกว่า 15 แห่ง และมีนักศึกษาที่สนใจเข้ารับฟังโครงการกว่า 50 คน ทั้งนี้ การเปิดหลักสูตรดังกล่าว ทางสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนและการเรียนนอกห้องเรียนจากสถานประกอบการจริง ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้ครบทั้งด้านทฤษฎี และการฏิบัติงาน สามารถตอบโจทย์การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิตร่วมกับบริษัทในเครือ เอส.วี.พี.กรุ๊ป เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทันที โดยใช้แนวการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการตามหลักการผลิตบัณฑิตปฏิบัติ (Work Intergrated Leaning : WiL)
ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *