รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ ให้การต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสบรรยายพิเศษ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วันที่ 21 มีนาคม 2560
ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังที่สำคัญในสังคมไทย โดยได้ฝากข้อคิดให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตน อย่าคบคนด้วยฐานะ คบคนด้วยความดี มีมิตรภาพด้วยความรักและความผูกพัน และขอให้ทุกคนมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ ให้ทุกคนปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *