ต้อนรับผู้บริหารสถาบันการศึกษาจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ต้อนรับผู้บริหารของ Shandong Modern University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *