คหกรรมฯ ร่วมมือกับฝ่ายครัวการบินไทย สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเปิดหลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจสายการบิน

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ หัวหน้าโครงการการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริหารอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารอาหาร และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ประชุมร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหารระบบทวิภาคี แขนงวิชาการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจสายการบิน กับ สถานประกอบการ ฝ่ายครัวการบิน ประกอบด้วย รศ.ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร คุณสุพจน์ เพราะทอง ผู้จัดการแผนกบริการภัตตาคารฝ่ายจัดเลี้ยงและคุณณัฏฐาพร เขียวคำจีน Supervisor เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพร่วมกันระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับกับสถานประกอบการ ฝ่ายครัวการบิน สุวรรณภูมิ ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นสร้างผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ระยะที่ 1 ประชุมคณะทำงานเตรีมการจัดโครงการการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ระยะที่ 2 ประชุมร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหารระบบทวิภาคี แขนงวิชาการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจสายการบิน กับสถานประกอบการ ฝ่ายครัวการบินไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ฝ่ายครัวการบินไทยสุวรรรภูมิ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *