ราชมงคลพระนคร ร่วมกับฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำกิจกรรมโป่งเทียม

ศิษย์เก่ากลุ่มเฟืองเหนือ MC/TD/MM สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พานักศึกษาปวช.1 สาขาช่างกลโรงงาน ทำกิจกรรมโป่งเทียม ณ ผาตะแบก และพื้นที่สนามกลอฟเก่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ “ชวนน้องรักษ์ป่า ตามรอยพ่อ” สนับสนุนโดย สมาคมนักเรียนเก่าข่างกลพระนครเหนือ กอ รมน. ชมรมเสือพรานเพื่อการเกษตร โดย อ.อัครเวช ศุภาคม และอ.สุรพงษ์ ชัยรัตน์ธรรม ร่วมดูแลกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *