๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน ละครเวทีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙

 
              “ผมคือลูกของพ่อ คือคนของแผ่นดิน คือศิลปินที่ใช้ศิลปะตอบแทนประเทศชาติ” เป็นคำกล่าวของ ครูนาย มานพ มีจำรัส ศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2548 ที่ถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการพัฒนาบทละคร ให้แก่นักศึกษากลุ่มต้นแบบ ในโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
              ครูนายเริ่มจากการให้ความรู้ เพิ่มทักษะ และฝึกฝนให้นักศึกษา ราชมงคลพระนคร ได้รู้จักเครื่องมือที่จำเป็นที่จะนำไปใช้ในการแสดงละครเวที พร้อมชี้ให้เห็นถึงกระบวนการผลิตบทละครแบบมีส่วนร่วม ที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษากลุ่มต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้ ซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีต่อปวงชนชาวไทย
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภูมิใจนำเสนอละครเวทีชุด เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี เรื่อง “๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน” ซึ่งจะจัดแสดงเป็นเรื่องที่ 9 จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 9 แห่ง โดยมีกำหนดแสดงในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
              ชมฟรี สำรองบัตรได้ที่ http://soundsoflove.rmutp.ac.th หรือ ติดตามรายละเอียดของละครชุดเมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี เรื่อง “๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน” ได้ที่ www.facebook.com/soundsoflove.rmutp
 
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *