ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ม.ขอนแก่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงนามเป็นพยานด้วย โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 6 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งสองสถาบันต่างมีบริบทในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะ ด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ได้รับการยอมรับและติดอันดับประเทศ การจดทรัพย์สินทางปัญญานั้น ไม่ได้มุ่งเน้นว่าต้องนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการจดแจ้งเพื่อบอกว่า นวัตกรรมหรือผลงานนั้นๆ ถูกพัฒนามาจากบุคลากรขององค์กรนั้นๆ ส่วนการนำไปใช้ประโยชน์จะขึ้นอยู่กับเจรจาข้อตกลงความร่วมมือแล้วแต่กรณี และเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบุคลากร” รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกล่าวความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในพ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 9 คณะ มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ ผ่านการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำและมีประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นต้นแบบ”

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความมุ่งหมายที่จะสร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และสร้างหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้มีระบบการบริหาร และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพในการรองรับผลงานวิจัย ก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และยั่งยืน

ที่มา : ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *