ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education (20 เมย.60 เป็นต้นไป)

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)จัดฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education เพื่อให้อาจารย์ นำ Google ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอนให้ทันสมัย  ทำให้นักศึกษาตื่นเต้นเร้าใจกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับการเป็น Digital University โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 390 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 30 คน อาจารย์ 180 คน และเจ้าหน้าที่ 150  โดยรับสมัครอาจารย์สาขาละ 3 คน และเจ้าหน้าที่คณะ ๆ ละ 10 คน ส่วนสายสนับสนุนในส่วนกลาง หน่วยงานละ 2-4 คน คณะและหน่วยงาน กรุณาส่งรายชื่อไปยัง สวส.ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560  (ส่งก่อนได้ก่อน กรณีเต็มเร็ว)โทรสาร. 02 665 3873 หรือ  E-mail : thanapha.t@rmutp.ac.th หรือ meow@rmutp.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081 702 2578 หรือ 062 691 4497 (เนื่องจากสำนักอยู่ระหว่างการย้ายตึก เบอร์โทรศัพท์เดิมยังใช้การไม่ได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้) สำหรับตารางกำหนดเวลาฝึกอบรมด้านล่าง

หลักสูตร Google for Education สำหรับสายบริหาร  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม
รุ่นที่ 1   ฝึกอบรมวันที่ 20 เมษายน 2560 (30 คน)

หลักสูตร Google for Education กลุ่ม Admin IT Team  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม
รุ่นที่ 2   ฝึกอบรมวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (30 คน)

หลักสูตร Google for Education สำหรับสายวิชาการ  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม
รุ่นที่ 3   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 ณ ศูนย์พระนครเหนือ (50 คน) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รุ่นที่ 4   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร (50 คน) | คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคณะศิลปศาสตร์
รุ่นที่ 5   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เทเวศร์ (50 คน) | คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ คณะสถาปัตยกรรมฯ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลช และคณะครุศาสตร์ฯ

หลักสูตร Google for Education สำหรับสายสนับสนุน    ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม
รุ่นที่ 6   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร (รวม 50 คน) | คณะบริหารธุรกิจ (10) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ (10) และคณะศิลปศาสตร์  (10)
รุ่นที่ 7   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์พระนครเหนือ (รวม 50 คน) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ (10) และคณะวิทยาศาสตร์ฯ  (10)
รุ่นที่ 8   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เทเวศร์ (รวม 50 คน) | คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ (10) คณะสถาปัตยกรรมฯ (10) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลช (10) คณะครุศาสตร์ฯ  (10)

หลักสูตร Chromebook สำหรับสายวิชาการ
รุ่นที่ 9   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พระนครเหนือ (30 คน)

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมเลือกรายการที่ต้องการเรียนรู้ที่จะอบรมในเวลา 3 วัน เพื่อส่งให้วิทยากรภายนอก โดยสามารถเลือกรายการที่ต้องการฝึกอบรมได้ที่ แบบสำรวจ (ภาษาไทย)แบบสำรวจ (ภาษาอังกฤษ) โดย login ด้วย gmail ของมหาวิทยาลัย หรือ (username.s@rmutp.ac.th)  สำหรับผู้ที่ไม่มี gmail ของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อขอเปิดใช้บริการได้ที่ thanapha.t@rmutp.ac.th  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 6764 หรือ 062-691-4497

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *