ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมกับ คุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสมัครสอบ และบริการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกทุกพื้นที่ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *