กิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง” โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 3 ชั่วโมง ทั้งนี้มีเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง 200 บาท อาหารในช่วงปฏิบัติงาน และมอบบัตรประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ช่วยงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *