คณะสถาปัตย์ฯ หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ LPN

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย นายธานี สุคนธะชาติ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม จัดการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) กับบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) จำกัด (ลุมพินีคอนโด) ผู้ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมี ท่าน รศ.ดร.กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด (LPS) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะเพิ่มขึ้นจากการเรียน โดยการประยุกต์ใช้หลักบูรณาการความรู้จากทาง LPN เข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาตลอดจนการรับนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษา และรับเข้าเป็นพนักงานของบริษัท โดยนักศึกษาจะได้รับประโยชน์ทางด้านวิชาชีพทางสถาปัตย์ สามารถนำความรู้และทักษะ ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ ในปัจจุบันและอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *