เตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “My Inspiration Told Me” ปี 2

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ บูรณาการเตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “My Inspiration Told Me” ปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และคุณโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานร่วมการเปิดโครงการและยังมอบทุนสนับสนุนการจัดโครงการ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ โดยสามารถคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจากแรงบันดาลใจมาออกบูธ จัดจำหน่ายจริง ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการ ในการทำธุรกิจร้านค้า พร้อมทั้งนำปัญหา อุปสรรคที่ได้รับมาปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด และนำมาสร้างเป็นธุรกิจในอนาคต และได้การสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจขนมคางกุ้ง “Okusno” และธุรกิจไอศครีม “Coco JJ” อีกทั้ง ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมและการออกบูธของผู้ประกอบการและนักศึกษามากกว่า 50 บูธ และยังมีการประกวด MC ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์จากนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *