สิ่งทอฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาชาวบ้านของลาวครั่ง

อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ และอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาชาวบ้านของลาวครั่ง ในการเก็บลวดลายลงตารางกราฟและนำผ้านุ่งซิ่นมาทำเป็นเสื้อคลุมโดยไม่มีการตัดต่อผ้า ณ ชุมชนทอผ้าบ้านนาโพ จังหวัดอุทัยธานี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *