ราชมงคลพระนคร ทุ่มงบกว่า 6 ล้าน มอบ 150 ทุนการศึกษาฟรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินงบประมาณทุนการศึกษากว่า 150 ทุน จำนวนเงินกว่า 6,000,000 บาท โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุน ประเภทเรียนดี จำนวน 29 ทุน ประเภทกิจกรรมดีเด่น จำนวน 5 ทุน ประเภททุนกีฬา จำนวน 30 ทุน ประเภททุนนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 42 ทุน ประเภททุนราชมงคลพระนคร จำนวน 9 ทุน และประเภททุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา และร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0 2662 3777 ต่อ 6961 หรือ http://www.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *