มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ในงานฉลองแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะคหกรรมศาสตร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *