พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร.

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเปิดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร. โดยได้รับเกียรติจากคุณวรพต กอวิไล และคุณรวีวัลย์ แสงจันทร์ มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *