ต้อนรับคณะนักศึกษา อาจารย์จาก University of Applied Sciences Wurzburg – Schweinfurt (FHWS) ประเทศเยอรมนี

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก University of Applied Sciences Wurzburg – Schweinfurt (FHWS) ประเทศเยอรมนี นำโดย Prof. Manfred Kiesel Prof. Rainer Wehner และ Ms. Laura Seitz โดยมี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของคณะบริหารธุรกิจร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

University of Applied Sciences Wurzburg – Schweinfurt (FHWS) เป็นมหาวิทยาลัยพันธมิตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันมากว่า 9 ปี และได้จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันมาอย่างสม่ำเสมอกับ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม และ 16 มีนาคม 2560 โดยมีกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น และ การศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ ของไทยเช่น สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *