คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ สำหรับการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การเขียนงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ผศ.ดร.อมรา รัตตากร ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา และดร.ธนธัส ทัพมงคล ณ ห้อง R203 จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *