การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร ฟังบรรยายหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา, พันตำรวจโทหญิง ปัทพรรณ กำจัดภัย, อ.วิชิต แย้มยิ้ม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *