การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน Industry 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท Festo Didactic Ltd. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน Industry 4.0 Technology พร้อมชมการสาธิตบนรถ Expotainer และชุด Robotic ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *