การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 10

ราชมงคลพระนคร ยกทัพนักปฏิบัติที่ดีร่วมเสวนากับเครือข่าย 7 ชุมชนนักปฏิบัติในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ราชมงคล + 2 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) พร้อมด้วย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นำบุคลากรทางการศึกษาของราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560

ในการนี้ อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ให้เกียรติแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีเสวนาร่วมกับเครือข่ายอีก 3 แห่ง เรื่อง “1 ทศวรรษ การจัดการความรู้ 9 ราชมงคล+2 สถาบัน ตามรอยพ่อ” ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ราชมงคล เมื่อปี 2549 จนถึงวันนี้มีการจัดการความรู้ร่วมกันของเครือข่ายเป็นครั้งที่ 10 โดยราชมงคลพระนครเป็นเลขานุการเครือข่าย

สำหรับการนำเสนอผลงานในปีนี้ มีผู้สนใจจากราชมงคลพระนครเข้าร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีใน กลุ่มอาจารย์และบุคลากร หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” จำนวน 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ กลุ่มนักศึกษา หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน” จำนวน 2 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ผลงานของนักศึกษาจากคณะสถาปัตย์ฯนำเสนอบทความผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ได้รับเหรียญเงินและนำเสนอผลงานในภาคบรรยายเรื่องการพัฒนานวัตกรรมชุมชนคู่บูรณาการความรู้สู่สังคมเพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนระหว่างประเทศบนพื้นฐานความพอเพียง

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญผู้มีแนวปฏิบัติที่ดีถ่ายทอดความรู้แก่เครือข่ายและผู้สนใจเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ ประกอบด้วย CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : 1 ทศวรรษการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ โดย ผอ.มนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรนาการเพื่อการนำใช้ประโยชน์ โดย อ.สุนันท์ มนต์แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยราชการกองนโยบายและแผน
CoP 3 การบริการวิชาการ : แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดย คณบดีธานี สุคนธะชาติ
CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน โดย ผอ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปและวัฒนธรรม
CoP 5 การบริหารจัดการ : การนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร โดย อ.นฤศร มังกรศิลา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคุณวรวุฒิ บุญกล่ำ นักวิชาการศึกษา สำนักประกันคุณภาพ
CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา โดย คณบดีอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ตัวแทนนักปฏิบัติที่ดีทั้ง 7CoP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกเครือข่าย ให้เกิดการสร้างความรู้แก่องค์กรนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *