ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา & นัดพบสถานประกอบการ ราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานตลาดนัดสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *