คณะสถาปัตย์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมโดย นายธานี สุคนธะชาติ คณบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น  นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมในการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับกระทรวงกสิกรรมและสหกรณ์ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์ Odop เพื่อรองรับ การ mou. และแนวทางการของบประมาณจาก jica ฯลฯ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *