ราชมงคลพระนคร จับมือ บ.เอกชนพัฒนาการศึกษาไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพิ่มขึ้นและยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *