ราชมงคลพระนคร ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนมะเซอย่อ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายพัฒนาชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับชาวบ้านเพื่อสร้างสังคมให้มีความสุข โดยมีนักเรียน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความสนใจจำนวนมาก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *