ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา

 

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” โดยถ่ายทอดความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ เช่น การผลิตสื่อการสอนสำหรับโรงเรียนในชนบท การทำกระเป๋าออมทรัพย์ โดยนำเศษผ้าที่เหลือใช้กลับมาเย็บใหม่ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและเดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีจัดอบรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล ซึ่งสอนการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้มีเงินออมอย่างยั่งยืน การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร และสอนการแสดงนาฏศิลป์ไทย ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ หอประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *