ราชมงคลพระนคร ติวเข้มธุรกิจฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ หวังสร้างเกษตรกรยุคใหม่ให้พึ่งตนเองได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงชุมชนนาวีปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ถ่ายทอดความรู้การบูรณาการธุรกิจฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ เชื่ออนาคตเป็นหมู่บ้านต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ 11-25 กุมภาพันธ์นี้

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่าปัจจุบันกระแสนิยมผักปลอดสารพิษอย่างไฮโดรโปนิกส์กำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น แต่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำ ใส่ปุ๋ยและการรับแสงแดดต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้นำโมเดลธุรกิจ : การบูรณาการธุรกิจฟาร์มไฮโดรโปนิกส์หรือผักไฮโดรโปนิกส์ โดยความรู้นำมาถ่ายทอดสู่ชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปและเกิดความเข้มแข็ง โดยเริ่มจากชุมชนนาวีปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2560

อธิการบดี กล่าวต่อไปว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยนำความรู้ตั้งแต่การสอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การทำรางผักโดยใช้เทคโนโลยีในการควบคุม การแปรรูปจากผักไฮโดรโปนิกส์และการเริ่มต้นธุรกิจโดยการให้ความรู้ทางด้านการเริ่มต้นธุรกิจ การคิดต้นทุน การให้ความรู้ทางการตลาด รวมทั้งการให้ความรู้ในการขยายการตลาดไปต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนนำโมเดลธุรกิจดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการสร้างธุรกิจเป็นของชุมชนและนำไปสู่ความยั่งยืนในการสร้างเป็นหมู่บ้านต้นแบบผักไฮโดรโปรนิกส์ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *