ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยอธิการบดี นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *