ราชมงคลพระนคร ดึงนักศึกษา ส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 หวังขึ้นผู้นำ Digital University เน้นอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติที่ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีคุณธรรม อวดความพร้อมเป็นผู้นำในโลกดิจิทัล

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ผู้นำนักศึกษา 9 คณะ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2560 ณ จันทรารีสร์อท ตำบาลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยมุ่งเน้นเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มุ่งสร้างนักศึกษาให้เกิดความรัก ความภูมิใจในสถาบัน และมีทักษะชีวิตที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม นอกจากนั้น ยังมุ่งหวังให้นักศึกษามีทักษะทางความคิด การตัดสินใจ การบริหารอารมณ์ ทักษะการจัดการกับปัญหา การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความมีวินัยในตนเอง รู้รักสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรู้จักการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการประนีประนอม และปรองดอง เกิดความภาคภูมิใจในการเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้ง มีการขยายผลไปสู่กลุ่มนักศึกษาอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เป็นลำดับต่อไป โดยมหาวิทยาลัยคาดหวังว่า บัณฑิตของราชมงคลพระนคร จะเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 9 คณะในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 116 คน

“นักศึกษา คือหัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยคือ หัวใจ ของประเทศ ดังนั้น ภารกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ ให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 จึงถือเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยหวังช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชาติในอนาคต ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการก้าวเป็น Digital University ภายใต้อัตลักษณ์ของนักศึกษาราชมงคลพระนคร ที่ว่า บัณฑิตนักปฏิบัติที่ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีคุณธรรม” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *