ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เยี่ยมชมวัง


กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมชมวัง นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เยี่ยมชมวังปารุสกวัน และพระราชวังพญาไท ชมนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ชมนิทรรศกาลจัดแสดงพระนิรันตราย (จำลอง) ชมความงามของพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ และพระตำหนักเมขลารูจี สถานที่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *