คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร และกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่าและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป  กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 4 มีนาคม 2560 โดยการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ราชมงคลพระนคร โทร 02-665-3777 ต่อ 5235-6, 5208 หรือทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

unnamed

%e0%b8%84%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *