คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม http://itfd.rmutp.ac.th

ประกาศ

ใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *