ราชมงคลพระนคร ครบรอบ 12 ปี มอบ 35 รางวัลเกียรติคุณ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 12 ปี ภายใต้ชื่องาน “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” จากนั้นได้ถวายภัตตาหารเช้า ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ต่อด้วยการมอบรางวัลอันทรงเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 35 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลบุคคลดีเด่น รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น รางวัลผู้มีงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น รางวัลบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ และรางวัลผู้มีสื่อการสอนและนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนดีเด่น ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *