ราชมงคลพระนคร สู่ทศวรรษที่ 2 พร้อมชูแนวคิด “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม”

ราชมงคลพระนคร สู่ทศวรรษที่ 2

พร้อมชูแนวคิด “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม”

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2560 โดยแสดงศักยภาพทางการศึกษาผ่านการจัดงาน“12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” ระหว่างวันที่ 19 -20 มกราคม 2559 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งภายในงานมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการสังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล หรือ Digital University ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยจะส่งผลให้บัณฑิตของราชมงคลพระนครมีศักยภาพสูงสามารถทำงานในสถานประกอบการได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และการจัดงานภายใต้แนวคิด “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” ในครั้งนี้มุ่งเน้นการกระตุ้นจิตสำนึก ปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร นักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับเยาวชนที่คิดดี ทำดีอย่างต่อเนื่อง โดยมอบโล่รางวัล“เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2559” ให้กับเยาวชนเป็นปีแรกเพื่อสนับสนุนให้ทำความดีมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน พร้อมเป็นพลังสร้างสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อธิการบดี กล่าวต่อว่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแนะนำผลงานทางวิชาการ พร้อมแนะนำหลักสูตรจาก 9 คณะ และเปิดรับโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน 9 คณะประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่3 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมีนักเรียนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านบัญชีได้อย่างเต็มศักยภาพ และยังเน้นทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม  ฯลฯ ซึ่งจัดโดยคณะบริหารธุรกิจ ต่อด้วยการประกวดเขียนแผนการตลาด การแข่งขัน IT Contest และการอบรมการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ การอบรมการจัดถาดเอนกประสงค์จากผืนผ้า การใส่สีให้ผ้าพันคอ การทำซูชิหน้าต่างๆ ตลอดจนการอบรมและเสวนาด้านการโรงแรม การประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” การประกวดแข่งขันด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามยังมีการอบรมอาชีพคือ ทำเครื่องดื่ม ชงชากาแฟ การทำไอศกรีมโยเกิร์ต การจัดสวนแก้ว และในปีนี้มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *